AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Logo Siber Güvenlik Ve Ağ Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Logo Siber”) tarafından işletilen https://herkesicinsiberguvenlik.net/ adresinde bulunan web sitesi (“Websitesi”) üzerinden sunulan Sınav Hizmetleri sırasında Logo Siber’in veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Logo Siber Güvenlik Ve Ağ Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Adres: Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze/Kocaeli

MERSİS No: 0609048425600015

Ticaret Sicil No: 19067

Tel:  0850 577 23 77

Web Sitesi: www.berqnet.com

 1. Kişisel Veriler

Kanun hükümleri uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Websitesi üzerinden Logo Siber’e üyelik ve/veya iletişim taleplerinizi; başvurularınızı iletmeniz ve/veya Sınav Hizmetinden faydalanmanız için ad, soyad, e-posta, IP bilgileri, ziyaret edilen bölüm, domain tipi, tarayıcı tipi, kullanım tarih ve saati kapsamındaki Kişisel Verileriniz Logo Siber’e, Websitesine iletilmiş, açıklanmış, kaydedilmiş olabilir.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kanun Kapsamında İşleme

Tarafınızdan Logo Siber’e ve Websitesine iletilmiş, açıklanmış, kaydedilmiş veya Websitesi çalışma prensipleri gereği otomatik olarak veya üçüncü taraf kuruluşlardan toplanan Kişisel Verilerinizi, Kanun’un 5. maddesi uyarınca “(i) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (iii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla işleyebilmekteyiz.

Bu kapsamda Kişisel Verileri;

  1. Logo Siber’in Websitesi ve hizmetlerine erişimin temin edilmesi, bunların kullanım koşulları ve/veya Logo Siber ile akdedilen sözleşmelere uygun olarak kullanıma sunulabilmesi; sunulan hizmetlerin tamamı ve/veya bunların herhangi bir kısmı ile ilgili bilgi teknolojileri hizmeti sunanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmet alınan alt yüklenici firmalardan yararlanılabilmesi;
  2. Hizmet kapsamındaki aboneliğin/aktivasyonun gerçekleştirilmesi, müşteri/kullanıcı kayıtlarının oluşturularak müşteri/kullanıcı ilişkilerinin yönetilmesi,
  3. Yeni üyelik, kayıt, başvuru, iletişim taleplerinin alınması; bunlarla ilgili olarak kişiye iletişime geçilmesi ve/veya başvuruların Logo Siber’in öngördüğü gereklilikler çerçevesinde değerlendirilmesi,
  4. Logo Siber’in Websitesi ve/veya Hizmetlerinin ve bunların alt yapılarının gizlilik ve güvenliğinin sağlanması, bunlara yönelik potansiyel risklerin tespiti ve engellenmesi;
  5. İlgili kullanım koşullarına ve/veya Logo Siber ile akdedilen sözleşmelere ve/veya ilgili mevzuat kapsamına aykırı kullanımların ve faaliyetlerin önlenmesi, engellenmesi ve gerektiğinde durdurulması,
  6. Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  7. Başvuru ve/veya, her türlü bildirim, soru ve/veya taleplere cevap verilmesi, cevap sürecinde gerekli iç araştırmaların yapılması, başvuru kayıtlarının tutulması

kapsamında Websitesi üzerinde sağlanan iletişim imkanları ve hizmetlerin sunulmasıyla ilgili amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz, işleyebiliriz, saklayabiliriz, veri tabanlarında tasnif edebiliriz, yapılan başvuruların, sunulan web sitesi ve hizmetlerin amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabiliriz, mevzuata uygun olarak üçüncü şahıslarla paylaşabiliriz, veri tabanındaki verilerden yararlanabiliriz.

Bu maddede belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabiliriz.

3. İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verilerinizi, yukarıda 2. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kişi/firmalara aktarabiliriz;

  • Hizmet Alınan Firmalar ve tedarikçiler
  • Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Toplamamızın Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi; bizzat tarafınızdan Hizmete kayıt formunun doldurulması, Websitesi üzerinden Logo Siber ile iletişim sağlanması, web sitesinde yer alan çerezler aracılığıyla ve/veya hizmetlere kullanıcı girişi yapılması esnasında Kişisel Verilerin Korunması, Saklaması ve İmhası Politikamızın, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz. Toplanan Kişisel Veriler; yazılım, bulut, merkezi sunucu, Şirketimizin ve/veya Websitesinin veri tabanına kaydedilebilmektedir.

Veri toplama sürecimiz; i) web sitesi, e-posta dahil dijital mecralar veya yazılım üzerinden; veya ii) sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, Websitesindeki çerezler, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Veri Sahibi olarak Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

. Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Ancak Kanun’un 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

· Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

· Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

· Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, taleplerinizi içeren başvuru formunu; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz.

Yazılı başvurularda, Türkçe doldurduğunuz ıslak imzalı formu, şirketimizin “Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze/Kocaeli” adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen diğer yollarla (elektronik olarak) yapılacak başvurularda, formu Türkçe olarak doldurup, aşağıda belirtilen adreslerimize gönderebilirsiniz:

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): logosgt@hs01.kep.tr

E-posta: info@berqnet.com

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren noter onaylı vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

Logo Siber Kişisel Veri Politikasını görmek için tıklayınız.